Menu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vladimír Fischer
IČ: 03051820
se sídlem: Nerudova 765/10, Říčany 25101
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v městském úřadě Říčany 538728, CZ0209 – Praha-východ
kontaktní údaje: Vladimír Fischer, Nerudova 765/10, Říčany
email: info@webovybalicek.cz
telefon: 723933774
www.webovybalicek.cz
(dále jen „Zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklá mezi objednatelem a zhotovitelem, v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zákazníkem jakožto Objednatelem a Vladimírem Fischerem (živnostník) jakožto Zhotovitelem.
 2. Zhotovitelem je Vladimír Fischer IČ 03051820 , se sídlem Nerudova 765/10, Říčany 25101, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v městském úřadě Říčany (dále jen „Zhotovitel“).
 3. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
  činnosti a zhotovení díla objednává za účelem podnikání (dále jen „Objednatel“).
 4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 5. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, či otázky těmito VOP neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy, a mají přednost před uzavřenými mezinárodními smlouvami.
 6. Před zahájením spolupráce se účtuje nevratná záloha ve výši 50% z celkové částky za tvorbu webu. Záloha je určena k pokrytí nákladů při přípravě a seznámení se s projektem. Záloha se zasílá na bankovní účet: 43-2168360287/0100. Majitelem účtu je Vladimír Fischer, IČ 03051820, Nerudova 765/10, Říčany u Prahy.

Definice pojmů

 1. „Dílo, Služba“ je služba s nehmotným výsledkem, zejména internetová prezentace (webová stránka) nebo její část, aplikace, grafický návrh, popř. opakující se poskytování služeb na dobu určitou nebo neurčitou, např. marketingové aktivity, kreativy, SEO služby a další
  činnosti souvisejících se zhotovením a dodáním služby.
 2. „Smlouva, Objednávka“ je Smlouva o Dílo nebo Objednávka uzavřená dle OZ mezi Klientem a Zhotovitelem, jejíž nedílnou přílohou jsou Cenová nabídka a VOP.
 3. „Objednatel, Klient nebo Zákazník“ je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je smluvním partnerem Zhotovitele a která si od Zhotovitele objednává zhotovení Díla.
 4. „Zhotovitel, Dodavatel, Poskytovatel, Společnost“ je smluvní partner Objednatele, který pro Objednatele zhotovuje Dílo.
 5. „Cenová nabídka“ je strukturovaná cenová nabídka včetně podrobného popisu jednotlivých činností Zhotovitele v rámci provedení díla a tzv. funkční specifikace díla a časového harmonogramu.
 6. „Vícepráce“ jsou další činnosti nad rámec sjednaného rozsahu Díla dle Cenové nabídky.
 7. „Grafický návrh“ je návrh vzhledu a grafického uspořádání webové stránky, e-shopu či jiné aplikace, loga, grafické identity společnosti.
 8. „OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 9. „Zákon, Právní předpis“ – práva a povinností stran při zpracování osobních údajů, ke kterému může dojít v souvislosti se smlouvou, podle § 6
  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, případně podle příslušných ustanovení právního předpisu Zákon nahrazujícího.
 10. „Zpracovatelská smlouva a ochrana osobních údajů“ je ustanovení o nakládání a zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.
 11. „Správce osobních údajů“ je Klient který nakládá s osobními udaji získanými z online aplikací.
 12. „Zpracovatel osobních údajů“ je Dodavatel, který údaje pro Správce zpracovává pomocí online aplikací.
 13. „Licenční smlouva“ – je smlouva ustanovující práva a povinosti smluvních stran s nakládáním licencovaných software.
 14. „Autorská práva“ jsou práva k dílu a jeho užití.
 15. „Změnové řízení“ je postup řešení odchylky, nebo změny zadání díla, nebo služby.
 16. „Redakční systém CMS“ – redakční software umožňující administraci Díla ze strany Objednatele.
 17. „HTML šablona“ – výstup vzniklý převodem grafických návrhu do tzv. HTML kódu, který umožní webové zobrazení a následné napojení na redakční systém.

Základní funkční specifikace redakčního systému Wordpress umožňuje:

 • vytváření jednotlivých stránek dle typu šablony,
 • editace jednotlivých stránek,
 • přesouvání stránek a souborů,
 • vkládání a editace obrázků,
 • vkládání a editaci galerií a souborů,
 • vkládání, editace a správa jednotlivých textů,
 • možnost každé sekce mít svůj soubor fotek pro zobrazení s možností textace,
 • SEO podpora editace META TAGS (title, description, key words, xml priority, chache,
 • aktualizace systému zdarma,
 • editace textů a fotek u speciálních nabídek,
 • možnost přehrávání a vkládání videa (i z YouTube),
 • jádro systému (jazykové mutace, loga),
 • správci (práva a skupiny uživatelů),
 • struktura a stránky (editace a správa stránek),
 • tabulky,
 • soubory,
 • katalog,
 • eshop,
 • sklad,
 • rubriky a články,
 • emailing,
 • blog

  Aktivace jednotlivých CMS modulů závisí na funkční specifikaci Díla.

Postup při odsouhlasení grafického návrhu úvodní strany nebo loga

 1. Odsouhlasení grafického návrhu úvodní strany (homepage) nebo loga vytvořeného Zhotovitelem dle požadavků Objednatele, bude provedeno Objednatelem písemně elektronickou poštou, nebo na facebook messengeru nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich odeslání Zhotovitelem. Odsouhlasením Grafického návrhu Objednatel akceptuje kompletní grafický vzhled Díla jako celku včetně podstránek a dalších částí Díla. Případné další úpravy již odsouhlaseného Grafického návrhu na základě žádosti Objednatele bude účtováno dle hodinové sazby 800,- Kč/hod. V případě neodsouhlasení Grafického návrhu Objednatelem připraví Zhotovitel návrh nový nebo upravený dle požadavků Objednatele v dohodnutém termínu. O dohodnutou lhůtu pro předložení nového nebo upraveného Grafického návrhu se prodlužuje termín předání Díla.
 2. Pokud bude Objednatelem odmítnut i druhý Grafický návrh homepage, loga má každý z účastníků této Smlouvy právo od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatelem nárok na úhradu všech dosud poskytnutých grafických, kóderských prací (tzv. skicovné).
 3. Nevyužije-li žádné ze smluvních stran práva od této Smlouvy odstoupit, vypracuje Zhotovitel 3. Grafický návrh, přičemž Zhotovitel bude v takovém případě Objednateli účtovat tento 3. Grafický návrh a další Grafické návrhy nad rámec sjednané ceny Díla (tzv. vícepráce) dle sazby sjednané v Cenové nabídce. Objednatel tuto skutečnost bere na vědomí a s touto souhlasí, přičemž před vytvořením dalšího grafického návrhu bude ze strany Zhotovitele písemně informován o cenovém odhadu dalšího grafického návrhu.
 4. V případě nevyjádření se Objednatele ke grafickému návrhu do deseti dnů od jeho předložení Zhotovitelem se tento návrh považuje za odsouhlasený. Grafický návrh bude odeslán Zhotovitelem Objednateli prostřednictvím e-mailu, facebook messengeru, kdy lhůta k vyjádření Objednatele k předloženému Grafickému návrhu začíná běžet okamžikem odeslání Grafického návrhu Zhotovitelem.

Postup při zhotovení Díla

 1. Osobní (elektronická) konzultace jsou součástí stanoveného rozpočtu, a to v rozsahu až 3 konzultací v celkovém rozsahu 3 hodin v závislosti na zvoleném balíčku. Sestávající se z úvodní konzultace nad koncepcí a druhé konzultace v průběhu řešení. V případě požadavku na více osobních konzultací bude potřebný čas účtován jako více práce dle hodinové sazby.
 2. Počet grafických šablon pro následný převod do kódu HTML a CSS se řídí rozsahem Cenové nabídky. Pokud v průběhu realizace bude ze strany klienta vznesen požadavek na rozšíření počtu šablon, bude k tomuto požadavku přistupováno jako k novému požadavku, který se řídí ustanoveními VOP o změnovém řízení.
 3. Odsouhlasení nových funkcionalit a úprav specifikace Díla bude provedeno Objednatelem písemně elektronickou poštou, pokud nebude provedeno změnové řízení.
 4. Pro webovou prezentaci bude použitý volně dostupný font, pokud bude Objednatel požadovat specifický font, je nutné tento font s autorskými právy zakoupit, kde cena za předmětný font bude přefakturována Objednateli. Zakoupení fontu je možné provést až po písemném či emailovém odsouhlasení Objednatelem.
 5. Pokud Objednatel projeví zájem o zakoupení fotografií z fotobanky, nebo bude mít zájem o tvorbu specifických prvků, jako například komplikované ikonky, piktogramy apod., budou náklady na pořízení a úpravu těchto specifických prvků účtovány jako vícepráce. V tomto případě Zhotovitel připraví časový odhad, který předloží ke schválení Objednateli. Provedení víceprací je možné provést až po písemném či emailovém odsouhlasení Objednatelem.
 6. Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoli prodlení s plněním dle harmonogramu. V případě, že prodlení je způsobeno okolností vylučující odpovědnost nebo prodlením Objednatele ve vztahu k jeho závazkům podle Smlouvy, bude termín plnění prodloužen o dobu dohodnutou stranami, přičemž nebude-li tato doba stranami sjednána, má se za to, že prodloužení bude stanoveno v délce trvání okolnosti mimo kontrolu Zhotovitele, pro kterou nemohlo být Zhotovitelem plněno dle harmonogramu.
 7. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v harmonogramu, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje žádnou vadu ani nedodělek. V takovém případě je Objednatel povinen Dílo akceptovat dle dalších ustanovení této Smlouvy.

Licenční podmínky k redakčnímu systému Wordpress.

 1. Zhotovitel používá volně dostupný program Wordpress (CMS) (dále jen „redakční systém“). Tento redakční systém slouží k úpravě obsahu webových stránek. Redakční systém je volně šiřitelný program (tzv. Freeware).
 2. Práva k redakčnímu systému i všem jeho částem, včetně zdrojových kódů, jsou výhradním vlastnictvím Objednavatele. Redakční systém je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných dohod.
 3. Zhotovitel touto licenční smlouvou uděluje Objednateli souhlas s užitím shora specifikovaného redakčního systému v rozsahu omezeném pro Českou republiku, a to tak, aby Objednatel mohl tento redakční systém užít k účelu stanovenému touto Smlouvou, tedy zejména k úpravám předmětných webových stránek. Na redakční systém Wordpress CMS .

Autorství a licence k Dílu

 1. Výsledek činnosti Zhotovitele splňuje pojmové znaky autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že vykonává v souladu s ustanovením § 8 autorského zákona majetková autorská práva k autorskému dílu, jež bude případně obsahem Díla, svým jménem a na svůj účet vůlí společnou a nerozdílnou všech případných spoluautorů.
 2. Zhotovitel tímto uděluje bezúplatně Objednateli výhradní a časově a množstevně neomezenou licenci k výkonu veškerých majetkových práv Zhotovitele týkající se Díla. Objednatel je zejména oprávněn Dílo umístit na své doméně, užívat jej v původní či zpracované podobě, všemi způsoby sdělovat veřejnosti, užívat v reklamních a propagačních materiálech Objednatele. Zhotovitel není oprávněn poskytnout tutéž licenci třetí osobě, ani sám práva, ke kterým byla licence udělena, vykonávat.
 3. Odměna za poskytnutí licence Objednateli je již zahrnuta ve sjednané ceně Díla.
 4. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá práva, ke kterým touto Smlouvou uděluje licenci Objednateli, mu patří bez jakýchkoliv omezení a že užitím Díla Objednatelem dle této Smlouvy nedochází k porušení žádných práv třetích osob (fyzických i právnických) včetně práv k duševnímu vlastnictví. Zhotovitel zcela odpovídá za případné, a to i neúmyslné či nevědomé porušení práv třetích osob a za případné škody, které by objednateli vznikly z nepravdivosti tohoto prohlášení.
 5. Objednatel je oprávněn použít Dílo výlučně pro účely vyplývající ze smlouvy, tj. pro webové stránky, aplikaci, e-shop klienta. Licence elektronického redakčního systému a elektronického obchodu, pokud je součástí díla, není omezená počtem uživatelů v systému, je nepřenosná na třetí osobu, a je časově neomezená.
 6. V případě, že Objednatel bude mít zájem hostovat Dílo na vlastním serveru, Zhotovitel mu to umožní na základě dodatku k této smlouvě s tím, že náklady na přesun Díla na sever Objednatele hradí Objednatel.
 7. V případě hostování Díla na serveru Objednatele je Objednatel povinen zajistit přesnou konfiguraci severu dle specifikace Zhotovitele, Objednatel nese odpovědnost za případné zneužití licence redakčního systému a přesunem na vlastní server je ukončena záruka na dílo a automatické aktualizace redakčního systému.
 8. Uživatel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými produkty. Po dohodě se zhotovitelem je možné udělat výjimku, která je zpoplatněna částkou 2000 Kč/web.

Změnové řízení

 1. Jakýkoliv nový požadavek Objednatele, který může potenciálně způsobit překročení smluveného rozsahu Díla (bez ohledu na původce) podléhá procesu změnového řízení.
 2. Změnou v rozsahu Díla se rozumí změna termínů, nákladů, funkčnosti a kvality výstupů dodávky (dále jen „Vícepráce“).
 3. Mezi požadavky, u kterých nelze předem vyloučit možnost překročení smluveného rozsahu dodávky, a které podléhají změnovému řízení, budou řazeny zejména:
  1. oboustranně odsouhlasený požadavek na změnu rozsahu či podmínek provádění Díla,
  2. požadavek na dopracování nezadané chybějící funkčnosti.
 4. Cílem změnového řízení je výše specifikované požadavky analyzovat, potvrdit charakter požadavku (skutečná změna nebo vada Díla), navrhnout způsob řešení.
 5. Objednatel sdělí požadavek písemně (email je považován za písemné vznesení požadavku) Zhotoviteli a vyzve zástupce Zhotovitele k potvrzení převzetí požadavku. Po převzetí požadavku provede Zhotovitel úvodní analýzu požadavku a sdělí Objednateli termín realizace požadavku a případné náklady spojené s realizací požadavku. Objednatel následně sdělí písemně (včetně emailu) svůj souhlas či nesouhlas s provedením požadavku za daných podmínek a ceny.
 6. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě změny rozsahu Díla bude cena Díla změněna.
 7. Práce nad rámec sjednaného rozsahu plnění budou fakturovány jako vícepráce s hodinovou sazbou od 800,- Kč do 1200,- Kč / hodinu. Na každou Vícepráci bude připraven Zhotovitelem časový odhad a práce budou provedeny na základě písemně (včetně zaslání emailu) vysloveného souhlasu Objednatele s časovým odhadem.

Součinnost Objednatele

 1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k vyhotovení Díla, zejména zajistit včasné reakční doby (do 2 dní) v rámci písemné komunikace při specifikaci požadavků Zhotovitele a souvisejících dotazů. V případě, že Objednatel potřebnou součinnost ke zhotovení díla neposkytne, se o toto prodlení Objednatele prodlužuje termín plnění díla a současně je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit za níže uvedených podmínek.
 2. Objednatel je povinen zejména:
  1. odsouhlasit finální specifikaci Díla
  2. odsouhlasit finální Grafický návrh úvodní strany, loga a tiskovin
  3. odsouhlasit kompletní finální Grafický návrh webu, loga a tiskovin
  4. dodat logo, případně další grafické podklady, v elektronickém formátu určeném pro grafické zpracování,
  5. dodat texty a obrázky v elektronické podobě specifikované po dohodě se Zhotovitelem, které budou tvořit obsah webových stránek,
  6. aktivně komunikovat a spolupracovat na tvorbě Díla (aplikace, webu, eshopu, loga, tiskovin).
 3. Vzájemná komunikace smluvních stran bude probíhat vhodnou formou (telefonicky, osobně, elektronickou poštou, prostřednictvím programu pro řízení Asana), není-li v této Smlouvě forma stanovena.
 4. Dostane-li se Objednatel do prodlení s poskytnutím shora uvedené součinnosti z jakéhokoliv důvodu a neposkytne-li potřebnou součinnost v jednotlivých fázích zhotovování Díla ani dodatečné lhůta 5 pracovních dnů, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí stanovené lhůty postupovat v pracích bez součinnosti či pokynů Objednatele, a není-li to možné, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré doposud provedené práce dle ujednání obsažených v této Smlouvě. Byla i již před odstoupením od Smlouvy uhrazena ze strany Objednatele záloha na cenu díla, je Zhotovitel oprávněn započíst si v případě odstoupení od Smlouvy cenu doposud provedených prací na zaplacenou zálohu a zbývající část uhrazené zálohy bez zbytečného odkladu vrátit Objednateli.

Záruka za jakost Díla

 1. Záruka za jakost Díla činí dvanáct měsíců a začíná běžet dnem podpisu Akceptačního protokolu, nebo spuštěním stránek do plného provozu (dále jen „záruka“) za podmínky provozu na serveru Zhotovitele.
 2. Objednatel není oprávněn provádět jakékoliv změny Díla po dobu trvání záruky, ani po jejím skončení. Změnami jsou rozuměny zásahy do zdrojového kódu applikace, webu, databáze. Běžnou správu Díla pomocí redakčního systému je Objednatel oprávněn provádět bez omezení.
 3. Zhotovitel se zavazuje zajistit technickou podporu a aktualizace redakčního systému CMS i po skončení záruční doby, a to nejméně po dobu 2 let od předání Díla, avšak pouze za podmínky hostování Díla na serverech Zhotovitele (webhosting).
 4. V případě neoprávněného zásahu Objednatele do Díla bez souhlasu Zhotovitele Záruka zaniká.

Platební podmínky

 1. Neuhradí-li Objednatel kteroukoliv fakturu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň je Zhotovitel v takovém případě oprávněn provést finanční vypořádání a vyúčtovat Objednateli již provedené práce. Současně je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky.
 2. Do úplné úhrady ceny Díla je výlučným vlastníkem Díla Zhotovitel (tzv. výhrada vlastnictví).

Akceptace díla

 1. Akceptací Díla je Dílo Objednatelem převzato a je mu umožněno jeho užívání. Za akceptaci Díla je považováno též spuštění díla na doméně Objednatele.
 2. Po ukončení realizace Díla Zhotovitel vyzve Objednatele k účasti na provedení akceptačního testu díla za účelem ověření, zda Dílo splňuje odsouhlasené požadavky Objednatele v souladu s předmětem dodávky.
 3. Akceptační test bude proveden Objednatelem do sedmi dnů od vyzvání. Předmětem akceptačního testu bude ověření funkčnosti Díla.
 4. Akceptační test a předání Díla bude provedeno na funkčním modelu webového projektu dle zadávací specifikace a schválené grafiky. Zhotovitel není vázán dalšími nároky Objednatele na prodloužení času akceptace Díla z důvodů nenaplnění webu obsahem, jako jsou texty a obrázky, v případě, že není sjednáno naplnění obsahem Zhotovitelem.
 5. Po dokončení akceptačního testu bude vyhotoven a oběma stranami podepsán Akceptační protokol, pokud nebude převzetí Díla odmítnuto. V takovém případě Objednatel a Zhotovitel podepíší protokol obsahující výčet vad Díla vytýkaných Objednatelem, které byly důvodem odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní s veškerou péčí a rychlostí všechny vady a opětovně připraví Dílo k převzetí v souladu s výše uvedenými postupy.
 6. Objednatel může Dílo převzít i s vadami; v takovém případě se vytýkané vady označí v Akceptačním protokolu. Zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní v nejbližším možném termínu. Nenaplnění Díla obsahem není důvodem odmítnutí převzetí Díla.
 7. Pokud se zástupce Objednatele nezúčastní akceptačního testu v dohodnutém termínu, Zhotovitel vyzve Objednatele k účasti na akceptačním testu v náhradním termínu, o kterém Objednatele písemně vyrozumí alespoň 7 dnů předem, přičemž Zhotovitel je oprávněn svou účast akceptačním testu v novém termínu účtovat Objednateli jako vícepráce dle hodinové sazby. Nedostaví-li se Objednatel nebo jeho zástupce k akceptačnímu testu ani v novém termínu, provede Zhotovitel akceptační test bez přítomnosti zástupce Objednatele. Akceptační protokol bude podepsán pouze zástupcem Zhotovitele a bude rovnocenný Akceptačnímu protokolu podepsanému oběma stranami.
 8. Dílo bude až do okamžiku Akceptace umístěno na testovací doméně serveru Zhotovitele nebo na ostré doméně po domluvě a v případě, že nebude ze strany Objednatele akceptováno, je Zhotovitel oprávněn Dílo odstranit popř. omezit k němu přístup.
 9. Zdrojová data k Dílu, tj. grafické podklady ve formátu .psd a webové šablony ve formátu HTML, Zhotovitel vydá Objednateli pouze na jeho žádost s tím, že náklady na přípravu předání zdrojových dat nese Objednatel.     

Podpora zobrazení prohlížečů

 1. Dílo bude podporovat běžně používané prohlížeče IE Edge, FireFox 61 a vyšší, Chrome 67 a vyšší, Opera 53 a vyšší, Safari 11 a vyšší aktuálních verzích. Při represivní technice kódu bude Dílo podporovat zobrazovací plochy o poměrech stran 4:3 až 16:9 (resp. převrácené hodnoty při portrait orientaci), s délkou kratší strany minimálně 320px a delší strany minimálně 480px.

Technická podpora a komunikace

 1. Klient se zavazuje využívat v rámci hlášení chyb, požadavků výhradně email info@webovybalicek.cz, kde tato služba není zpoplatněna. Reakční doba je 2 pracovní dny. Jiný komunikační kanál není považován za kanál s garantovanou reakční dobou a v případě nefunkčnosti jakékoliv služby nenahlášené pomocí emailu podpory, není Dodavatel povinen jakkoliv reagovat a nenese za případné škody žádnou zodpovědnost.

Ukončení smluvního vztahu

 1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
 2. Jestliže kterákoli strana poruší podstatným způsobem Smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků ze Smlouvy. Pokud do třiceti dnů od doručení této výzvy strana, která porušila Smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě a neodstraní porušení závazků Smlouvy, může druhá strana od Smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.
 3. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje: a) prodlení s dodržením termínů realizace Díla dle harmonogramu v čl. 2. Smlouvy o více jak 30 pracovních dnů, nebo prodlení s provedením akceptačního testu ve sjednaném termínu delší než deset dnů, b) realizace Díla, které neodpovídá této Smlouvě, zadání anebo odsouhlaseným požadavkům (dle změnového řízení), c) nezaplacení smluvní Ceny díla, d) neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele.
 4. Pokud smluvní strana bude v úpadku, likvidaci, pod nucenou správou, či pokud nebude schopná dostát svým finančním závazkům po dobu více než třiceti dnů po marném uplynutí lhůty k plnění v písemné výzvě dle předchozího odstavce, může druhá strana odstoupit od Smlouvy.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy jsou si smluvní strany povinny provést finanční vypořádání dosud provedené části Díla, popř. jinak vypořádat vzájemné vztahy.

Vyloučení odpovědnosti Zhotovitele

 1. Objednatel zodpovídá za kontrolu procesů při dodávce Díla nebo služby po celou dobu průběhu realizace.
 2. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost v případě, že Objednatel svými neodbornými zásahy, neodbornou manipulací a správou Díla způsobí znefunkčnění Díla.
 3. Zhotovitel nezodpovídá za nesprávnost či nepřesnost pokynů, informací a podkladů dodaných Objednatelem, pokud je Objednatel zkontroloval a potvrdil jejich přesnost. Zhotovitel taktéž nezodpovídá za obsah Díla dodaný Objednatelem a případný rozpor obsahu se zákonem (porušení autorského práva, porušení osobnostních práva třetích osob, trestné jednání vůči třetím osobám atd.) jde k tíži Objednatele.
 4. Zhotovitel nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo omezení internetu, serveru, softwaru nebo jiných technických selhání, která omezují poskytování webových služeb Zhotovitele.

Mlčenlivost a důvěrné informace

 1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné, resp. za obchodní tajemství (dále souhrnně jen „důvěrné informace“), a to jak ve vztahu k této smlouvě a zhotovovanému Dílu, tak i ke smluvním stranám.
 2. Žádná ze smluvních stran nesmí za žádných okolností a žádným způsobu po dobu trvání Smlouvy ani po ukončení smluvního vztahu použít ve svůj prospěch, sdělit konkurenci či třetí osobě nebo zveřejnit jakékoli důvěrné informace týkající se záležitostí nebo činností druhé strany nebo jejích dceřiných nebo přidružených společností nebo klientů či o jejich obchodních transakcích.
 3. Za Důvěrné informace se považují jakékoli informace, a to zejména:
  1. údaje o obsahu této Smlouvy;
  2. obchodní tajemství;
  3. obchodní postupy;
  4. vývojové potupy;
  5. vývojové procesy;
  6. obchodní plány;
  7. vynálezy;
  8. postupy;
  9. údaje jakékoli povahu;
  10. výkresy;
  11. seznamy zákazníků;
  12. účetní závěrky;
  13. údaje o odbytu;
  14. chráněné obchodní informace jakéhokoliv druhu;
  15. projekty nebo výsledky výzkumu a vývoje;
  16. testy a/nebo
  17. jakékoli nepublikované informace, které se týkají podniku, provozu nápadů nebo plánů.
 4. Důvěrné informace nezahrnují následující typy informací:
  1. informace, které jsou ve veřejnosti známé nikoli v důsledku protiprávního jednání
  2. a informace, které byly zveřejněny v souladu se Smlouvou a VOP.

Řešení sporů

 1. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou řešeny vždy nejprve mezi zástupci smluvních stran za účelem smírného urovnání těchto sporů.
 2. Nepodaří-li se spor smluvních stran vyřešit smírně, jsou příslušené k projednání sporů z této Smlouvy soudy České republiky.

Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem dosažení účelu Smlouvy, tj. zhotovení Díla a související smluvní spolupráce smluvních stran, dává Objednatel Zhotovitel výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů Objednatele, jeho zákazníků, obchodních partnerů.
 2. Zhotovitel jakožto „Zpracovatel“ bude zpracovávat pro Objednatele jakožto „Správce“ osobní údaje, k nimž Zpracovatel získá přístup při realizaci Díla podle smlouvy o dílo.
 3. Správce je plně zodpovědný za nakládání s daty a je povinen provést veškerá technická a fyzická zabezpečení, aby data dodaná Zpracovatelem byla zpracována a uchována v souladu se Zákonem. V případě porušení právních předpisů jednáním nebo opomenutím na straně Správce, nebo nezajištění veškeré potřebné součinnosti Správce potřebné pro soulad s právními předpisy je za případné sankce a postihy plně zodpovědný Správce.
 4. Správce je povinen na svůj web, aplikaci zajistit a provést veškeré potřebné kroky pro uvedení do souladu právními předpisy, jako jsou souhlasy se zpracováním u formulářů, zajištění technického update v ohledu nakládání s daty v digitálních systémech jako CMS, Emailing, Booking engine, Channel manager a také zajistit prostřednictvím Zpracovatele lištu Cookies, informace o rozsahu zpracování ososbních údajů. Neuvedení do souladu se Zákonem je v plné zodpovědnosti Správce. Zpracovatel neodpovídá za nečinnost Správce s nutností uvedení do souladu se Zákonem.
 5. Těmito podmínkami se upravují vztahy mezi Správcem osobních údajů a Zpracovatelem osobních údajů, zejména se pak vymezuje rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány, účel, pro který budou osobní údaje zpracovávány a podmínky a záruky Zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem tvorby a následného testování Díla, tj. webových stránek a e-shopu, aplikace, nebo jiného díla vytvořeného Zpracovatelem pro Správce na základě Smlouvy.
 7. Osobním údajem se pro účely těchto OP rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů podléhajícímu ochraně dle Zákona, která je uváděna v souvislosti s údaji poskytnutými Správcem Zpracovateli.
 8. Zpracovatel zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s právním předpisem, s těmito obchodními podmínkami, uzavřenou smlouvou a pokyny Správce vydanými v souladu s právními předpisy. V případě, že nebude moci Zpracovatel z jakýchkoli důvodů zajistit dodržování zákonných povinností či pokynů Správce, zavazuje se o tom Správce neprodleně informovat.
 9. Zpracovatel osobní údaje podle této Smlouvy zpracovává v následujícím rozsahu:
  1. jméno a příjmení,
  2. adresa, případně e-mailová adresa a telefon,
  3. fakturační a doručovací údaje, název firmy (adresy, IČ, DIČ),
  4. historie objednávek,
  5. historie poptávek,
  6. rezervace,
  7. jiné osobní údaje specifikované ve smlouvě.
 10. Na základě souhlasu s těmito VOP zmocňuje Správce Zpracovatele ke zpracování osobních údajů potřebnému k zajištění účelu Smlouvy.
 11. K osobním údajům subjektů údajů má přístup Správce, Zpracovatel a případně též třetí osoby – subdodavatelé, příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Příjemci osobních údajů mohou být i společnosti zabývající se vymáháním pohledávek (tzv. inkasní agentury). Google analytics cookies, atp.).
 12. Zpracovatel se zavazuje:
  1. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
  2. nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům,
  3. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,
  4. přijmout před zpracováním osobních údajů odpovídající organizační a technická bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů (minimálně v rozsahu zabezpečeného přístupu do prostor, v nichž probíhá zpracování osobních údajů, zabezpečeného přístupu k osobním údajům, přístup pouze těch osob k osobním údajům, které tento přístup potřebují pro účely plnění této smlouvy),
  5. poučit a proškolit své zaměstnance a další případné zástupce, kteří pro něj zpracovávají osobní údaje, o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, 
  6. smluvně zajistit se svými subdodavateli, kteří pro něj osobní údaje na základě smluvního vztahu zpracovávají nebo se podílí na jejich zpracování, povinnost mlčenlivosti, odpovídající technická bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů přijatá subdodavateli minimálně v rozsahu uvedeném výše a povinnost subdodavatelů neprodleně informovat Zpracovatele o veškerých případech náhodného či neoprávněného přístupu k osobním údajům,
  7. neprodleně, nejpozději do 72 hodin, informovat Správce o veškerých případech náhodného či neoprávněného přístupu k osobním údajům.
 13. Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména se zavazuje zajistit přístup mechanickými bezpečnostními překážkami, elektronickým zabezpečovacím systémem, šifrováním dat. Tato povinnost dále neplatí po ukončení zpracování osobních údajů Zpracovatelem a povinnost přechází na Správce.
 14. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem. Zpracovatel také vyhodnocuje veškerá rizika související se zpracováním osobních údajů dle této Smlouvy a vyhodnocuje dle nich účinnost přijatých technických a organizačních opatření.
 15. Zpracovatel zajistí zabezpečení dat na serverech a zabrání neoprávněnému přístupu k datovým nosičům zejména mechanickými bezpečnostními překážkami, elektronickým zabezpečovacím systémem šifrováním dat.

Závěrečná ustanovení

 1. Objednatel není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající ze Smlouvy nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
 2. Zhotovitel je oprávněn postoupit svou pohledávku vůči Objednateli, pokud bude objednatel v prodlení s platbou déle než 30 dnů.
 3. Zhotovitel je dále oprávněn kdykoli započíst své splatné pohledávky za Objednatelem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, splatným i nesplatným.
 4. Objednatel souhlasí s umístěním hypertextového odkazu Zhotovitele nebo loga Zhotovitele do patičky webových stránek Objednatele po celou dobu funkčnosti Díla, a to takovou formou, která nebude nijak narušovat vzhled Díla.
 5. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku nebo ustanovení Smlouvy nebo VOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo VOP. V případě, že jakýkoliv takový článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.
 6. Pro doručování případného odstoupení, upomínky, výpovědi, vyúčtování a dalších písemností podle této Smlouvy se toto pokládá za doručené dnem převzetí nebo dnem, ve kterém se zásilka vrátí jako nedoručená či nedoručitelná, nebo prokazatelným osobním předáním druhé Straně. V případě změny doručovací adresy se Strany dohodly, že o této skutečnosti budou druhou Stranu neprodleně písemně informovat.
 7. VOP se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.
 8. Ve vztahu ke Smlouvě OP se nepoužijí následující ustanovení OZ:
  1. ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3),
  2. ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3),
  3. a ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a 1800).
 9. Podmínky spolupráce smluvních stran neupravené Smlouvou a VOP anebo na jejich základě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Obecné